Scroll door Zeewolde en lees de plannen van de gemeente voor de komende 4 jaar.

Logo gemeente zeewolde

Start

Toekomst van Zeewolde

Onze wereld verandert snel. Hoe zien dorp en buitengebied er in de toekomst uit? Hoe kunnen we voor elkaar blijven zorgen? En vooral ook, hoe voeren we daarover de dialoog met elkaar? In 2019 gaan we met onze inwoners, instellingen en bedrijven op zoek naar wat belangrijk is voor de huidige en toekomstige samenleving van Zeewolde. Op basis hiervan willen we voor het eind van 2019 een globale Toekomstvisie vaststellen die gebruikt kan worden voor een daarna op te stellen Omgevingsvisie. Wij roepen alle inwoners op om mee te doen met het maken van de Toekomstvisie. Die visie gaat namelijk vooral over de manier waarop we in Zeewolde met elkaar willen leven. Nu en in de toekomst.

Inwoners en bestuur

Een veranderende samenleving vraagt een modern bestuur, dat toegankelijk en benaderbaar is en wil verbinden. We werken aan een succesvolle lokale democratie waarbij iedereen zich betrokken voelt. Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen willen we, voordat de eerste plannen er liggen, graag met de inwoners in gesprek om ideeën te bedenken of daaraan ruimte te geven. De creatieve manier waarop de Jeugdraad werkt, is een mooi voorbeeld van hoe we zoveel mogelijk ruimte kunnen geven aan alle ideeën die in Zeewolde leven.

Meer informatie

Meedoen, gezondheid en zorg

We willen samen met inwoners een veerkrachtige samenleving maken, waarin iedereen meedoet: inwoners die duurzaam samenleven, wonen, werken en recreëren. Met kinderen die gezond en veilig opgroeien en volwassenen die gezond ouder worden. Een samenleving waarin mensen hun talenten ontwikkelen en inzetten en zich veilig voelen omdat er sociale samenhang is in de buurt waarmee zij verbonden voelen.

Meer informatie

Duurzaamheid

Zeewolde is de duurzaamste gemeente van Nederland. Deze koppositie willen we behouden en waar mogelijk versterken. We hebben schoon water en schone lucht, veel windmolens en energiezuinige woningen. De komende jaren werken we eraan dat het aandeel duurzame energie zo groot mogelijk is.

De gemeente ondersteunt inwonersinitiatieven zoals de Kwetterwei. Door middel van allerlei grotere en kleinere initiatieven zorgen we samen voor een energieke toekomst, waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is.

Meer informatie

Economie en mobiliteit

De economie draait ook in Zeewolde weer volop. Veel ondernemers willen zich in onze gemeente vestigen. We zoeken vooral bedrijven die aansluiten bij de beroepsbevolking, zodat zoveel mogelijk inwoners in Zeewolde aan de slag kunnen. Zie Zeewolde Zakelijk

Samen met de centrumondernemers werken we aan een aantrekkelijk en gezellig winkelcentrum: www.wijsamenzeewolde.nl

Zeewolde heeft transportbedrijven, recreatieparken en campings. Veel inwoners werken buiten de gemeente. We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente.

Meer informatie

Ruimte en wonen

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en ook de behoefte van inwoners op het vlak van huisvesting verandert mee en wordt steeds diverser. Samen met de corporatie en marktpartijen, proberen we de vraag scherp in beeld te krijgen om daar de te realiseren plannen op af te stemmen.

Huur-koop, groot (exclusief wonen) –klein (tiny houses), aan het water-in het centrum, Oosterwold-Havenkwartier, duur-goedkoop, zelf bouwen-projectmatige bouw, starters-ouderen, alleenstaanden-groepswoningen……….Een veelheid aan doelgroepen en woonwensen! Zie: Zeewolde nieuwbouw

Vanaf 2020 werken we, natuurlijk in samenspraak met de inwoners, aan een nieuwe Omgevingsvisie waarin de plannen op de langere termijn staan.

Meer informatie

Recreatie en toerisme, sport en cultuur

Toerisme is een belangrijke pijler voor de lokale economie; het zorgt voor meer werkgelegenheid en inkomen en extra bestedingen bij de lokale horeca en middenstand. Zeewolde biedt tal van mogelijkheden om te ontspannen of juist actief bezig te zijn. Samen met partners als Puur Zeewolde willen we dit aanbod nog verder verbreden zodat niet alleen de eigen inwoners, maar ook meer (potentiele) toeristen de vele mogelijkheden van onze prachtige gemeente leren kennen.

Zeewolde is bij uitstek een sportieve gemeente. Sport verbindt, verbroedert en draagt bij aan gezondheid en welzijn. De gemeente stimuleert dat iedereen zo actief mogelijk kan zijn. Ook werken we aan een gevarieerd kunst en cultuuraanbod, passend bij de omvang van Zeewolde.

Meer informatie

Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen in onze samenleving van belang. Wij willen allemaal wonen, werken, recreëren en verblijven in een omgeving waar we ons veilig voelen. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben hierin een belangrijke taak, maar in samenwerking met anderen zal het resultaat groter zijn. De betrokkenheid en inzet van inwoners, ondernemers, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen is van groot belang. Als iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden bijdraagt aan een veiliger dorp, waar we ons veilig voelen, dan zullen we dit ook bereiken. In Zeewolde nog veiliger, in en buiten de kern (de gemeenteraad neemt hier op 1 november een besluit over) kunt u de plannen van de gemeente nalezen.