Terug

Economie en mobiliteit

De economie draait ook in Zeewolde weer volop. Veel ondernemers willen zich in onze gemeente vestigen. We zoeken vooral bedrijven die aansluiten bij de beroepsbevolking, zodat zoveel mogelijk inwoners in Zeewolde aan de slag kunnen. Zie Zeewolde Zakelijk

Samen met de centrumondernemers werken we aan een aantrekkelijk en gezellig winkelcentrum: www.wijsamenzeewolde.nl

Zeewolde heeft transportbedrijven, recreatieparken en campings. Veel inwoners werken buiten de gemeente. We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente.

Zowel ondernemers uit Zeewolde als van elders vragen naar vestigings-, of uitbreidingsmogelijkheden binnen onze gemeentegrens. Aan die vraag hebben we in het verleden kunnen voldoen en dat willen we ook de komende jaren blijven doen.  Daarbij houden we oog voor de invloed die bedrijven op het dorp hebben en doen we ons best bedrijvigheid aan te trekken die de kwaliteiten van Zeewolde (recreatie en toerisme) verder versterken en die aansluit bij hetgeen de beroepsbevolking van Zeewolde te bieden heeft. Op deze manier kunnen onze inwoners ook in Zeewolde aan de slag en hoeven ze niet buiten de polder de files in. Voldoende aanbod in vestigingsmogelijkheden blijft een randvoorwaarde en we houden dan ook scherp in beeld, zodat we tijdig met de ontwikkeling van nieuwe locaties starten.

Ook in het winkelcentrum zijn positieve ontwikkelingen merkbaar. Deels als gevolg van de groeiende economie, maar zeker ook het gezamenlijk met de centrumondernemers uitvoeren van de actiepunten uit de Actiewijzer centrum

dragen daaraan bij. Deze aanpak is zeker nog niet af en daar gaan we de komende jaren ook volop merkbaar mee verder; op naar een attractief en florerend centrum!

De inwoners en bedrijven in de gemeente Zeewolde wensen in grote meerderheid dat de winkels ook op zondag open zijn. Vandaar dat het college van B&W ervoor kiest dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn vanaf 13.00 tot 20.00 uur. Of de winkels ook daadwerkelijk hun deuren openen bepalen de ondernemers natuurlijk zelf. Na twee jaar zal een brede evaluatie plaatsvinden met alle belanghebbenden om de gevolgen in kaart te brengen.

Bereikbaarheid

De gemeente Zeewolde kent grote logistieke, productie- en agrarische bedrijven, evenals een aantal grote toeristische verblijfsaccommodaties. Daarnaast werken veel mensen buiten het dorp. Een goede bereikbaarheid van Zeewolde is dan ook cruciaal. De afgelopen jaren is een deel van de Gooiseweg verdubbeld en is een aantal wegen in het buitengebied aangepakt. Het college wil de kwaliteitsverbetering van die wegen versnellen en het planmatig wegenonderhoud verder versterken.

Hiernaast zet de gemeente zich (in samenspraak met de provincie Flevoland) in voor een verbeterde doorstroming richting de A28/Nijkerk via de Nijkerkerbrug en de achterliggende rotonde (en vice versa) tijdens de ochtend- en avondspits.

Ook goed openbaar vervoer, afgestemd op de omvang van Zeewolde en de reële vervoersvraag, is belangrijk. De gemeente zet zich in voor vraaggestuurd OV en staat positief tegenover kostenefficie╠łnte alternatieven.

Tenslotte onderzoekt de gemeente of er ondernemers zijn die een watertaxi naar Harderwijk/Zeewolde zouden willen exploiteren.