Terug

Ruimte en wonen

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en ook de behoefte van inwoners op het vlak van huisvesting verandert mee en wordt steeds diverser. Samen met de corporatie en marktpartijen, proberen we de vraag scherp in beeld te krijgen om daar de te realiseren plannen op af te stemmen.

Huur-koop, groot (exclusief wonen) –klein (tiny houses), aan het water-in het centrum, Oosterwold-Havenkwartier, duur-goedkoop, zelf bouwen-projectmatige bouw, starters-ouderen, alleenstaanden-groepswoningen……….Een veelheid aan doelgroepen en woonwensen! Zie: Zeewolde nieuwbouw

Vanaf 2020 werken we, natuurlijk in samenspraak met de inwoners, aan een nieuwe Omgevingsvisie waarin de plannen op de langere termijn staan.

Nadat de Toekomstvisie eind 2019 is vastgesteld willen we – ook weer samen met alle betrokkenen – een Omgevingsvisie opstellen. In de Omgevingsvisie wordt de Toekomstvisie vertaald naar de (fysieke) leefomgeving:

  1. Wat kunnen we doen voor een veilige en gezonde leefomgeving?
  2. Zijn er locaties met bestaande bebouwing die in aanmerking komen voor functieverandering of vernieuwing?
  3. Wat voor typen woningen zijn nodig en waar gaan we die bouwen?
  4. Gaan we nieuwe (typen) bedrijfsterreinen realiseren en zo ja waar?
  5. Hoe kunnen we onze recreatieve ambities versterken en recreatieondernemers faciliteren?
  6. Hoe kunnen we inspelen op ontwikkelingen in het buitengebied (vitaal platteland)?
  7. Wat zijn de consequenties van de energietransitie?

Met komst van de nieuwe Omgevingswet wil het college van B&W het werk van de welstandsommissie in de huidige vorm stoppen.
De Omgevingsvisie willen we vóór 1 januari 2021 vaststellen.